Platforma

WASTE RREACT Platforma

Projekti ndërkufitar "Objektet e integruara të menaxhimit të mbetjeve për nxitjen e riciklimit dhe kompostimit në 7 Rajone nëpërmjet aktiviteteve ndërkufitare" me akronimin WASTE RREACT i Programit të Bashkëpunimit Territorial Europian IPA II CBC "Greqi-Shqipëri 2014-2020", synon të kontribuojë. për arritjen e objektivave kryesore të strategjisë "Evropa 2020" për rritje inteligjente, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, përmes mbështetjes së ndërtimit të infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve, promovimit të mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore.

Konkursi studentor

Qarku i Epirit në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit të Mesëm të Janinës organizojnë Konkursin e Krijimit të Videove nga nxënësit me temë: "Riciklimi dhe mbrojtja e mjedisit".