Πλατφόρμα

Πλατφόρμα WASTE RREACT

Το διασυνοριακό έργο «Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities» με ακρωνύμιο WASTE RREACT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», έχει ως σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσα από την υποστήριξη της κατασκευής υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας video

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας video με θέμα: «Ανακύκλωση και Προστασία του Περιβάλλοντος».

Υποβολή βίντεο στο διαγωνισμό

Η κάθε σχολική μονάδα, μέσω του Υπεύθυνου εκπαιδευτικού της καλύτερης ομάδας του σχολείου, θα υποβάλλει το videoαπό 10 Οκτωβρίου μέχρι 25 Οκτωβρίου 2023 – 13:00. Επίσης οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να ενημερώσουν τη Δ/θμια Εκπ/ση Ιωαννίνων έως 25 Οκτωβρίου 2023 – 13:00 για τη συμμετοχή της ομάδας τους στο διαγωνισμό.