Konkursi studentor

Qarku i Epirit në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit të Mesëm të Janinës organizojnë Konkursin e Krijimit të Videove nga nxënësit me temë: “Riciklimi dhe mbrojtja e mjedisit”. Tenderi po zhvillohet në kuadër të zbatimit të projektit ndërkufitar “Ambjentet e integruara të menaxhimit të mbetjeve për nxitjen e riciklimit dhe kompostimit në 7 Rajone nëpërmjet aktiviteteve ndërkufitare” me akronimin WASTE RREACT të Programit të Bashkëpunimit Territorial Europian IPA II CBC. “Greqi-Shqipëri 2014-2020”.

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në arritjen e objektivave kryesore të strategjisë “Evropa 2020” për zhvillim të zgjuar, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës, ​​përmes mbështetjes së ndërtimit të infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve, promovimit të mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimit të qëndrueshëm. të burimeve natyrore.

Mëso më shumë