Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας video

Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας video

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνωνδιοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας video με θέμα:«Ανακύκλωση και Προστασία του Περιβάλλοντος». Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του διασυνοριακού έργου «Integrated wastemanagement facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities» με ακρωνύμιο WASTE RREACT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA II CBC «ΕλλάδαΑλβανία 2014-2020». Σκοπός του έργου είναι η συμβολή στην επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσα από την υποστήριξη της κατασκευής υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής στον διαγωνισμό:

 1. Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄τάξης ΓυμνασίουΔημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων.
 2. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θαπραγματοποιηθεί μέσω των σχολικών μονάδων, με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτήή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια),μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία και όχι με αποκλειστικόστόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό.
 3. Οι μαθητές θα χρειαστεί να σχηματίσουν μία ομάδα έως και (4) τεσσάρων μαθητών/τριών, οιοποίοι θα φοιτούν στο ίδιο σχολείο και θα έχει ως συντονιστή έναν/μια εκπαιδευτικό τουσχολείου.
 4. Κάθε μαθητής/τρια και εκπαιδευτικός δεν δύναται να συμμετάσχει σε περισσότερες από μιαομάδα.
 5. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει αποκλειστικά μόνο με ένα (1) video. Σε περίπτωσηπου δημιουργηθούν σε μια σχολική μονάδα περισσότερες ομάδες, ο σύλλογος των διδασκόντωνθα επιλέξει το καλύτερο video.
 6. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η 25η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00.Η συμμετοχή των μαθητών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δε συνεπάγεται κανένα κόστοςγια τους συμμετέχοντες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.
 7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων τουΔιαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της επιτροπής αξιολόγησης της περιφέρειαςΗπείρου,τόσο από τους μαθητές/τριες όσο και από τους Γονείς και Κηδεμόνες τους. Σε περίπτωσηπαραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμααποκλεισμού του έργου από τον Διαγωνισμό.
 8. Ο/Η επιβλέπων/πουσα εκπαιδευτικός κάθε συμμετοχής με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγουδιδασκόντων και του/της Δ/ντή/ντριας της σχολικής μονάδας αναλαμβάνει εθελοντικά τηνπαιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητών/τριών και μεριμνά για την τήρηση τωνόρων της παρούσας προκήρυξης και για τη συγκέντρωση από την αρχή της διαδικασίας, τηςέγγραφης συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν τοvideo ή θα συμμετάσχουν στη διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο. Η έγγραφη συγκατάθεση –υπεύθυνη δήλωση αφορά: 1) τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό και στη δημόσιαπροβολή των έργων τους 2 ) στη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση, εάν διακριθούν στο πλαίσιοτης συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται ναχρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή του έργου 3) την αποδοχή τηςενδεχόμενης εμφάνισης των μαθητών/τριών στο video και 4) στη συγκατάθεση, να ταξιδέψει ο/ημαθητής/τρια, εφόσον διακριθεί η ομάδα του στο 3/ήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κοπεγχάγηστο Εργοστάσιο ανακύκλωσης Amager Bakke (Copenhill) με μαθητές/τριες άλλων σχολείων. Οιέγγραφες παραπάνω συγκαταθέσεις (ή και όποιες άλλες θα χρειασθούν) κατατίθενται απότον/την εκπαιδευτικό στον/στην Δ/ντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου να τις διαβιβάσει στηΔ/θμια Εκπ/ση Ιωαννίνων, όταν αυτές απαιτηθούν.
 9. Τονίζεται ότι η παραγωγή πρέπει να γίνει από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ο ρόλος του/τηςεκπαιδευτικού θα είναι υποστηρικτικός.
 10. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/ τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια ΕπιτροπήΑξιολόγησης από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμότου σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. Οι σχετικές δραστηριότητες θαπραγματοποιηθούν εκτός του σχολικού πλαισίου, δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτικήδιαδικασία, μπορούν όμως να υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητεςπου προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύθυνση καιτον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και των ανάλογων διδακτικών επισκέψεων σεεξωσχολικούς χώρους.
 11. Οι μαθητές θα πρέπει με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων να έχουν φροντίσει για την έκδοσηκαι κατοχή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, καθώς και Ευρωπαϊκής ΚάρταςΑσφάλισης Ασθένειας σε περίπτωση που βραβευτούν και συμμετάσχουν στο 3ήμεροεκπαιδευτικό ταξίδι στην Κοπεγχάγη στο Εργοστάσιο ανακύκλωσης Amager Bakke (Copenhill).
 12. Σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ΣυγγενικώνΔικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούςτους. Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο της προώθησης και δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού,δικαιούται να προβάλει τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων, αλλάδεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσητου video. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση). Οδιαγωνισμός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προώθησης εμπορικών προϊόντων, καθώς και στηδιάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) πουκρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.
 13. Η όλη διενέργεια του μαθητικού διαγωνισμού (προκήρυξη, τεχνικά χαρακτηριστικά έργων,αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση κ.λ.π) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Δ/νσηςΑναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τους κανόνεςδεοντολογίας και το θεσμικό πλαίσιο.
 14. Η μετακίνηση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικόή το εξωτερικό ή στην τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθούν με τους όρους και τιςπροϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψειςκαι εκπαιδευτικές εκδρομές χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ύστερα από έγκριση των αρμόδιωνοργάνων και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων, του συλλόγου διδασκόντων κ.α.
 15. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εκδρομής, η επιλογή των ταξιδιωτικού πρακτορείου, τωνξενοδοχείων, των μεταφορικών μέσων θα γίνει με ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου και θακοινοποιηθεί στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες, προκειμένου να λάβουν γνώση οι εμπλεκόμενοι.
 16. Η Περιφέρεια Ηπείρου διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού ή τροποποίησης τωνόρων του.
 17. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκωνοπτικοακουστικών αρχείων κ.λ.π, που θα συνοδεύσουν – πλαισιώσουν την προτεινόμενη δράσηθα είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο “περί πνευματικής ιδιοκτησίας” (Ν. 4212/2013).

Οδηγίες επί του περιεχομένου

 1. Το περιεχόμενο του video να είναι σχετικό με την Ανακύκλωση και την Προστασία τουΠεριβάλλοντος.
 2. Το video θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 1,5 λεπτό και μέγιστη δυόμιση λεπτά, το αρχείο ναείναι της μορφής wmv, mp4, mov, flv ή avi και να είναι μικρότερο από 250ΜΒ.
 3. Η λήψη του video απαιτεί τη χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου με ανάλυση κάμεραςτουλάχιστον 14MP.
 4. Η ιδέα να είναι πρωτότυπη και εντός θέματος δημιουργία και να μην περιλαμβάνει κανενός είδουςεμπορική διαφήμιση.
 5. Προτείνεται το video να αποτελεί μια ερασιτεχνική δημιουργία (σενάριο, γυρίσματα, μουσικήκ.λ.π), και όχι μια απλή σύνθεση φωτογραφιών με μουσική υπόκρουση.
 6. Αν κάποια ομάδα προσπαθήσει να στήσει μια ιστορία μυθοπλασίας, θα πρέπει να έχει υπόθεσημε αρχή, μέση, τέλος, πάντα βέβαια, μέσα στο όριο του χρόνου. Σε περίπτωση που επιλεγεί ηδημιουργία ντοκιμαντέρ, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα αποσπάσματα ταινιών που ενδέχεταινα συλλεχθούν από το διαδίκτυο κ.α. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή πλάνων από αντίστοιχεςταινίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο αυθεντικά στοιχεία και να αποφευχθούν οι εικόνεςφρίκης.
 7. Μετά το μοντάζ, που θα γίνει προφανώς ηλεκτρονικά, στη φάση της μίξης του ήχου, πρέπει τοαποτέλεσμα να είναι εύηχο, δηλαδή να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στον λόγο και στη μουσική.
 8. Ο τίτλος του video θα πρέπει να είναι πρωτότυπος, εύστοχος (όχι απαραίτητα περίτεχνος) καιφυσικά να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του video.
 9. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας δεν θα πρέπει να αναφέρεται το όνοματου σχολείου στην ονομασία του αρχείου του video, αλλά και στη διάρκεια του video δεν θαπρέπει να διακρίνεται το κτήριο του σχολείου, το όνομα του σχολείου κ.α. με οποιαδήποτε μορφήή τρόπο.
 10. Video που δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης δεν θα γίνονται αποδεκτά για αξιολόγηση καιη συμμετοχή τους θα απορρίπτεται

Υποβολή βίντεο στο διαγωνισμό

Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών παρατείνεται μέχρι 27/10 ώρα 17.00. Για τυχόν τεχνικά θέματα παρακαλώ επικοινωνήστε στο katakoryfo@gmail.com

Διαδικασία υποβολής

Η κάθε σχολική μονάδα, μέσω του Υπεύθυνου εκπαιδευτικού της καλύτερης ομάδας του σχολείου, θα υποβάλλει το video στην ειδική πλατφόρμα του έργου, στην ιστοσελίδα https://wasterreact.eu/ από 10 Οκτωβρίου μέχρι 25 Οκτωβρίου 2023 – 13:00. Επίσης οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να ενημερώσουν τη Δ/θμια Εκπ/ση Ιωαννίνων έως 25 Οκτωβρίου 2023 – 13:00 για τη συμμετοχή της ομάδας τους στο διαγωνισμό.

Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών παρατείνεται μέχρι 27/10 ώρα 17.00.

Αξιολόγηση & βράβευση των μαθητικών δημιουργιών

Τα Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ορίζονται τα εξής: α) Το περιεχόμενο και τα μηνύματα του video β) η συνάφεια με το θέμα γ) η ιδέα δ) το σενάριο ε) η πρωτοτυπία στ) η σκηνοθεσία ζ) η ποιότητά του ι) η αισθητική απόδοση. Θα βραβευθούν οι πέντε (5) καλύτερες μαθητικές δημιουργίες, ενώ θα απονεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς ειδικός έπαινος από την Επιτροπή η οποία θα συσταθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, ειδικά για αυτό τον σκοπό.
 1. Τα αποτελέσματα με τη λίστα των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του έργου και της Περιφέρειας Ηπείρου.
 2. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας του έργου (https://wasterreact.eu/) και της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr)
 3. Οι πέντε (5) ομάδες με τα καλύτερα video, μαζί με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του σχολείου και τον αρχηγό της διασχολικής ομάδας θα βραβευτούν με τη συμμετοχή τους στο 3ήμερο δωρεάν εκπαιδευτικό ταξίδι, στην Κοπεγχάγη, στο Εργοστάσιο ανακύκλωσης (Amager Bakke) Copenhill που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία 28 -30 Νοεμβρίου 2023. Επισημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή περισσοτέρων του ενός (1) εκπαιδευτικού από κάθε σχολείο, ακόμη κι αν έχουν συνδράμει στην παιδαγωγική καθοδήγηση.
 4. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου https://wasterreact.eu/ της Περιφέρειας Ηπείρου.
 5. Τα σχολεία και όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται γραπτά για αλλαγή των όρων του παρόντος διαγωνισμού δια μέσου της ιστοσελίδας του έργου https://wasterreact.eu/

Υπεύθυνοι του Διαγωνισμού

Καλλιόπη Τέσια, Αγνή Αναστασέλου, Κώστας Χριστοδούλου

Υποβολή βίντεο στο διαγωνισμό