Το έργο

Έργο και σκοπός

Το διασυνοριακό έργου «Integrated wastemanagement facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities» με ακρωνύμιο WASTE RREACT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» έχει ως σκοπό τ η συμβολή στην επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσα από την υποστήριξη της κατασκευής υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων διαχείρισης αποβλήτων και έχει εργαστεί προς την κατεύθυνση των πολιτικών της Ε.Ε. για την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων, ωστόσο εξακολουθεί να υστερεί όσον αφορά την πλήρη επίτευξη των εθνικών στόχων. Από την άλλη πλευρά, η Αλβανία προσπαθεί να αναπτύξει τις βασικές της υποδομές, προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.

WASTE RREACT

To έργο WASTE RREACT επιχειρεί να αντιμετωπίσει το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης στην Ελλάδα και το σχεδόν μηδενικό στην Αλβανία μέσω της υλοποίησης διαφορετικών εγκαταστάσεων / δραστηριοτήτων σε επτά (7) περιοχές, επιτρέποντας την άμεση σύγκριση των επιπτώσεων κάθε μέτρου. Οι δράσεις αυτές θα ενισχυθούν περαιτέρω από μια ευρεία εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης η οποία θα απευθύνεται τόσο στους πολίτες όσο και στα σχολεία. Οι κύριες παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν:

  • Την κατασκευή εργοστασίου κομποστοποίησης βιολογικών αποβλήτων με διαχωρισμό στην πηγή, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
  • Την κατασκευή πράσινου σημείου για ανακυκλώσιμα στην Καστοριά και δύο μικρότερα στη Φλώρινα και τη Δεσκάτη.
  • Την κατασκευή ενός πράσινου σημείου στο νησί της Κέρκυρας και ενός στο νησί της Ζακύνθου.
  • Τη δημιουργία χωριστού συστήματος συλλογής για ανακύκλωση σε σχολεία και άλλους βασικούς τομείς στις τέσσερις (4) Περιφέρειες της Αλβανίας.
  • Τη δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης της διαχείρισης απορριμμάτων για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς, καθώς και για την παρακολούθηση πρωτοβουλιών διαχείρισης αποβλήτων.
  • Την Εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που θα απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες (σχολεία, τοπικές επιχειρήσεις, πολίτες κ.λ.π.).